Reactie bestuur St. Hartcentrum Twente n.a.v. actualiteiten cardiologie Nederland

Geachte donateurs van de Stichting Hartcentrum Twente,

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de media-aandacht voor de financiering van onderzoek door cardiologen in Nederland.

Ook de cardiologie van Medisch Spectrum Twente (MST) wordt hierin genoemd. Om onrust bij u te voorkomen, brengen we u graag op de hoogte van de manier waarop de financiering van het onderzoek in het Thorax Centrum Twente (TCT) is georganiseerd.

De onderzoeksactiviteiten van het TCT zijn ondergebracht in Stichting Cardiovasculaire Research en Educatie Enschede (verder: CRE). Vanuit CRE wordt al ons onderzoek gecoördineerd en betaald. De CRE heeft 10 medewerkers in dienst (onderzoeksarts, onderzoeksverpleegkundigen en secretariaat). Daarnaast wordt professor Clemens von Birgelen 1 dag per week betaald voor zijn onderzoek en management van de wetenschappelijke aspecten van de CRE. Tenslotte worden de salaris- en onderzoekskosten van onze promovendi en fellows betaald door de CRE.

De CRE heeft verschillende inkomstenbronnen. Een belangrijke hiervan zijn de donaties, die we van u mogen ontvangen via Stichting Hartcentrum Twente. Deze donaties worden alleen gebruikt voor het faciliteren van onderzoek door onze promovendi.

Een andere bron van inkomsten is de geldstroom vanuit de medische industrie, waarover nu in de media wordt gepubliceerd. Deze media-aandacht rondom cardiologen is ontstaan na publicaties over de mogelijke fraude in de Isala Klinieken. Naar aanleiding van deze zaak zijn andere ziekenhuizen, waaronder MST, over hetzelfde onderwerp bevraagd door de media.

Vooropgesteld, het is toegestaan dat medische bedrijven (zoals farmaceuten en fabrikanten van pacemakers) onderzoek sponsoren. Voorwaarde is dat dit in alle openbaarheid gebeurt. In Nieuwsuur, en in de overige publicaties van de NOS, wordt vermeld dat de betalingen van sponsorgeld aan onze stichting deels niet bekend waren bij de Raad van Bestuur van MST. Onze RvB heeft echter aangegeven dat zij bekend zijn met de stichting en haar activiteiten en dat zij de stichting ondersteunen, zowel wat betreft de aansturing als de financiële verslaglegging en verantwoording.

Wij hebben naar onze mening altijd integer gehandeld, en zijn altijd transparant naar de RvB geweest over onze onderzoeksactiviteiten en de bijbehorende geldstromen. Het enige dat wij niet altijd correct hebben gedaan, en volgens de geldende gedragscode wel hadden moeten doen, is bij elk sponsorcontract met medische bedrijven voorafgaand toestemming aan de RvB te vragen. Dit proces zal vanzelfsprekend aangepast worden aan de vigerende gedragscode.

Voor de duidelijkheid vermeld ik nog dat deze gedragscode alleen geldt voor sponsoring door medische bedrijven. Uw donaties aan Stichting Hartcentrum Twente vallen buiten de gedragscode, omdat wij geen medicatie of medische apparatuur bij u kopen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar.

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur van het Thorax Centrum Twente,

Lodewijk Wagenaar,

cardioloog en bestuurslid Stichting Hartcentrum Twente

Waar zoek je naar?